Important Notice/Alerts Important Notice/Alerts

Statement by MEA on National Register of Citizens in Assam

Posted on: September 02, 2019 | Back | Print


 

Изявление на Министерството на външните работи на Индия относно Националния регистър на гражданите в Асам

1.  Вчера службата на държавния координатор на Националния регистър на  гражданите (НРГ) в Асам пусна съобщение  за пресата относно публикуването на окончателния НРГ на 31 август 2019 г.

2.  Оттогава отделни чуждестранни медии съдържат коментари относно аспекти на окончателния НРГ, които са неверни.

3.  Нека започна с предисторията. Правителството на Индия подписа споразумението от  Асам през 1985 г. с обещанието да се грижи за интересите на гражданите на Асам.  НРГ има за цел да задейства  споразумението от Асам, подписано през 1985 г. между правителството на Индия,  правителството на щата Асам, Съюза на студентите в Асам (AASU) и Всенародното сдружение на Асам за  народна съпротива, включващо представители на различни (AAGSP). Върховният съд на Индия възложи на  правителството да изпълни ангажимента през 2013 г. Това доведе до процеса на  актуализиране на Националния регистър на гражданите в Асам през 2015 г.

4.        Актуализирането на НРГ е законоустановен, прозрачен, правен процес, възложен от Върховния съд на Индия. Това не е процес,  ръководен от изпълнителната власт. Процесът се наблюдава пряко от Върховния съд  и правителството действа в съответствие с директивите, издадени от съда. Най-висшият съд на страната сам е  определил крайните срокове за всички стъпки, които са предприети досега.

5.       НРГ е справедлив процес, основан на  научни методи. Включването в НРГ е уникален  процес, тъй като се основава на „прилагане“, а не  на „преброяване от къща в къща“. Това означава, че всяко лице в Асам би могло  да поиска да бъде включено в списъка въз основа на документация, която да  доказва родословие, водещо началото си от правоимащо  лице, т.е. лице, което е било жител на Асам към 24 март 1971 г.

6.       Това е недискриминационен процес, който  не оставя място за предубеденост и несправедливост. Видно от формуляра за  кандидатстване за въвеждане на данни в НРГ, в  заявлението няма колона, която да изисква религията на заявителя.

7.       Всеки, който е изключен от списъка на  този етап, има право да подаде жалба до определения Трибунал в рамките на 120  дни след получаване на уведомление за изключване. Всички обжалвания и изключени  дела ще бъдат разгледани от Трибунала, т.е. чрез съдебен процес. Съдебният процес ще започне едва след изтичане на срока за обжалване.  След това всеки, който все още не е удовлетворен  от решението за изключване, ще има право да се обърне към  Върховния съд на Асам и след това до Върховния съд. 

8.       Изключването от НРГ не оказва влияние върху правата на отделните жители на Асам. Тези, които не са в  окончателния списък, няма да бъдат задържани и ще продължат да се ползват от  всички права както преди, докато не се изчерпат всички налични средства съгласно закона. Това не превръща изключеното лице в човек „без гражданство“. Също не го третира и като „чужденец“ в правния смисъл на термина. Такива хора няма да бъдат лишени от законовите права, от които са се ползвали преди.

9.       Правителството на Индия дори ще съдейства  за предоставянето на указания как хората да се справят с подобни жалби. Чрез  окръжните органи за правно обслужване правителството  предвижда да предоставя правна помощ на нуждаещите се. Щатът Асам гарантира предоставянето на безплатна правна  помощ на всяко лице, изключено от списъка, което не е  в състояние да си позволи правна помощ. Това се  прави, за да се даде възможност на  хората, особено на слоевете в неравностойно положение,  да имат достъп до възможно най-добрата правна помощ.

   
  10.  За да ускори процеса на получаване на заявления за включване, правителството на  щата допълнително добавя 200 съдилища към съществуващите  100 трибунала. Други 200 трибунали ще бъдат създадени от щата Асам до декември 2019 г. Трибуналите ще бъдат създадени на ниво райони от блокове за  удобство на жалбоподателите.

11.     Индия,  като най-голямата демокрация в света, е утвърдила  „равни права за всички“ и „спазване на върховенството на  закона“ в своята Конституция. Независимата съдебна система и напълно самостоятелни държавни институции, работещи в защита на правата на човека, са неразделна част от нашата политическа  структура и традиции. Всяко решение, което бъде взето по време на процеса на  прилагане на НРГ, ще бъде вземано в рамките на индийското законодетелство и ще съответства на демократичните традиции на Индия.

 

Statement by MEA on National Register of  Citizens in Assam

1.        Yesterday, the office of the State  Coordinator, NRC Assam released a press statement on the publication of the  final NRC as on 31st August 2019. 

2.        Since then, there have been  commentaries in sections of the foreign media about aspects of the final NRC  which are incorrect. 

3.  Let me begin with the background.  Government of India signed the Assam Accord  in 1985 with the promise to take care of the interests of the citizens of  Assam.  NRC aims to give effect to the  Assam Accord signed in 1985 between the Government of India, State Government  of Assam, the All Assam Students Union (AASU) and All Assam Gan Sangram  Parishad (AAGSP). Supreme Court of India mandated the government to deliver on  the commitment in 2013. This led to the process of updating the National  Register of Citizens in Assam in 2015.

4.        Updating of NRC is a statutory,  transparent, legal process mandated by the Hon’ble Supreme Court of India. This  is not an executive-driven process. The process is being monitored by the  Supreme Court directly and the government is acting in accordance with the  directives issued by the court. The apex court of the land has itself set the  deadlines for all steps that have been taken so far.

5.       NRC is a fair process based on scientific  methods. Inclusion in the NRC is a unique process, as it is based on  “application” rather than “house to house enumeration”. It means that any  person in Assam could have sought to be included in the list on the basis of  having documentation to prove lineage from an entitled person, i.e. a person  who was a resident of Assam as on March 24, 1971.

6.       It is a non-discriminatory process, which  leaves no room for bias and injustice. As can be seen from the application form  for data entry in NRC, there was no column in the application asking for the  religion of the applicant.

7.       Anyone excluded from the list at this  stage has a right to file an appeal within 120 days of receiving a notification  of exclusion to the designated Tribunal.   All appeals and excluded cases will be examined by this Tribunal i.e. a  judicial process. This judicial process will commence only after the appellate  period is over. Thereafter, anyone still aggrieved by any decision of being  excluded will have the right to approach the High Court of Assam and then the  Supreme Court.

8.       Exclusion from the NRC has no implication  on the rights of an individual resident in Assam. For those who are not in the  final list will not be detained and will continue to enjoy all the rights as  before till they have exhausted all the remedies available under the law. It  does not make the excluded person “Stateless”. It also does not make him or her  a “Foreigner”, within the legal meaning of the term. They will not be deprived  of any rights or entitlements which they have enjoyed before.

9.       The government of India will even assist  in providing directions on how to deal with such appeals. Through the District  Legal Service Authorities, the government has provisioned to extend legal aid  to the needy. The State of Assam has assured provision of free legal assistance  to any person excluded from the list and who is unable to afford such legal  assistance. This is to enable people, especially the disadvantaged sections, to  have access to the best possible legal assistance.

   
  10.  To expedite the process of receiving applications for inclusion, the State  Government is further adding 200 tribunals to the existing 100 tribunals. A  further 200 more tribunals will be set up by the State of Assam by December  2019. These Tribunals will be set up at Block level for the convenience of  appellants.

11.     India,  as the world’s largest democracy, has firmly enshrined ‘equal rights for all’  and ‘respect for the rule of law’ in its Constitution.  An independent judiciary and fully autonomous  state institutions, working for the defence of human rights, are an integral  part of our political fabric and traditions. Any decision that is taken during  the process of implementation of the NRC, will be within the four corners of  the Indian law and consistent with India’s democratic traditions.

***